KCH24.infoChrzanówMałopolski Budżet Obywatelski na finiszu. Głosowaliście już?

Stacjonarnie do piątku 16 czerwca do północy, a elektronicznie tylko do niedzieli 18 czerwca – to ostatnie dni, aby oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

Każdy miesz­ka­niec Mało­pol­ski może oddać dwa głosy. Jeden na zada­nia doty­czące danego regionu (Małopolska Zachodnia), drugi na pro­jekt ogólnowoje­wódzki. Z naszego powiatu w puli głosowania regionalnego znalazły się 4 projekty. Z kolei w głosowaniu ogólnowojewódzkim spośród kilkudziesięciu zgłoszonych, tylko jeden związany jest z naszym powiatem.

PROJEKTY REGIONALNE – MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

TRZEBINIA

 • Pro­jekt regionalny Bły­ska­wica z Ruchem dla roz­woju pił­kar­skich malu­chów
  Kod: MZA 1

Krótki opis:
Celem głów­nym pro­jektu jest zwięk­sze­nie poten­cjału spor­to­wego klu­bów pił­kar­skich współ­pra­cu­ją­cych i wspie­ra­ją­cych się we wza­jem­nym roz­woju: Bły­ska­wica Myśla­cho­wice i Ruch Mło­szowa, dzia­ła­ją­cych na tere­nie Gminy Trze­bi­nia i Powiatu Chrza­now­skiego. Cel ten zre­ali­zo­wany zosta­nie poprzez zakup sprzętu i wypo­sa­że­nia.

CHRZANÓW

 • Pro­jekt regionalny (wspól­nie z powia­tem wado­wic­kim): Każde dziecko może zostać pił­ka­rzem – Mało­pol­ska wspiera pił­ka­rzy
  Kod: MZA 2

Krótki opis: Celem pro­jektu jest wspar­cie roz­woju spor­to­wego klu­bów pił­kar­skich z tere­nów powiatu wado­wic­kiego i chrza­now­skiego – PUKS Karol Wado­wice (gmina Wado­wice) oraz MKS Fablok Chrza­nów (gmina Chrza­nów) poprzez zakup wypo­sa­że­nia i sprzętu.

 • Pro­jekt regionalny Z piłką za pan brat w powie­cie chrza­now­skim
  kod: MZA 32

Krótki opis: 
Zada­nie polega na wspar­ciu szkó­łek oraz klu­bów spor­to­wych z regionu: Region Mało­pol­ska Zachod­nia pro­wa­dzą­cych dosko­na­le­nie gry w piłkę nożną, bio­rą­cych udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej rywa­li­za­cji spor­to­wej. Wspar­cie polega na dopo­sa­że­niu w bra­ku­jący, a nie­zbędny sprzęt spor­towy (stroje, dresy, orta­liony, piłki, bramki, drobny sprzęt spor­towy) oraz nagło­śnie­nie dla lep­szego funk­cjo­no­wa­nia klu­bów. Zada­nie ma na celu wzmoc­nie­nie Klu­bów pił­kar­skich regionu Mało­pol­ski Zachod­niej, aby mogły moc­niej akty­wi­zo­wać spor­towy tryb życia, roz­wi­jać pasję oraz pogłę­biać umie­jęt­no­ści w zakre­sie piłki noż­nej wśród swo­ich zawod­ni­ków. Zada­nie skie­ro­wa­nie dla szkó­łek i klu­bów pił­kar­skich szko­lą­cych w spo­sób ogól­no­do­stępny dla każ­dego.

LIBIĄŻ

 • Projekt regionalny Pik­nik Szy­bow­cowy – Skrzy­dła nad Libią­żem
  Kod: MZA 24

Krótki opis:
Głów­nym celem pro­jektu jest przy­po­mnie­nie miesz­kań­com gminy Libiąż, a przede wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzieży, syl­we­tek i dzia­łal­no­ści libią­skiej szkoły szy­bow­co­wej – instruk­to­rów i lot­ni­ków w opar­ciu o dostępne mate­riały źró­dłowe. Pro­jekt będzie dosko­nałą oka­zją do wspo­mnień i opo­wie­ści rodzin­nych (udział pilo­tów, szy­bow­ni­ków i mode­la­rzy), inte­gra­cji spo­łecz­no­ści lokal­nej. Pro­jekt zakłada reali­za­cję ple­ne­ro­wego pik­niku szy­bow­co­wego o cha­rak­te­rze histo­rycz­nym współ­two­rzo­nego ze spo­łecz­no­ścią lokalną w celu upa­mięt­nie­nia nie­ist­nie­ją­cej dziś libią­skiej szkoły szy­bow­co­wej.

PROJEKT OGÓLNOWOJEWÓDZKI

 • Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej nr 781 w Chrzanowie.
  Kod: OGW 28

  Oto, jak pro­jekt opi­suje pomy­sło­dawca, Tomasz Bro­żek, chrzanowski radny:

Obec­nie jest tam zanie­dbane, wiecz­nie zaśmie­cone, dziu­rawe pobo­cze na któ­rym jest „dziki par­king”. Chcemy to popra­wić z głową. Zro­bić tak, jak być powinno, czyli zbu­do­wać chod­nik, zatokę posto­jową, a jeśli się uda – to w ramach zatoki zlo­ka­li­zo­wać też przy­sta­nek auto­bu­sowy, żeby korzy­sta­jący z komu­ni­ka­cji mogli mieć nor­malny przy­sta­nek, a nie wysia­dać na wąskie i zabło­cone pobo­cze

– wyja­śnia radny. Dodaje też, że ini­cja­tywa oby­wa­tel­ska i wspólne dzia­ła­nie to jedyna droga do zmiany

JAK GŁOSOWAĆ?

 • Elek­tro­nicz­nie na stro­nie inter­ne­to­wej: www.bo.malo­pol­ska.pl
 • Poprzez wrzu­ce­nie wypeł­nio­nej karty do gło­so­wa­nia do jed­nej z urn zlo­ka­li­zo­wa­nych w punk­tach gło­so­wa­nia usta­lo­nych przez Zarząd Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego
 • Kore­spon­den­cyj­nie (decyduje data wpływu, nie stempla) poprzez prze­sła­nie karty do gło­so­wa­nia z dopi­skiem „Budżet Oby­wa­tel­ski” na adres: Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego ul. Racła­wicka 56, 30-017 Kra­ków lub ul. Basz­towa 22, 31-156 Kra­ków lub Agend Zamiej­sco­wych.

Zobacz również:

(oprac. red.)
Foto: facebook.com/bo.malopolska

About Author

Redakcja