KCH24.infoChrzanówKontrowersje wokół studium przestrzennego Chrzanowa. Furtka dla spalarni na Pogorskiej?

Na poniedziałek 5 lutego zaplanowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów. Zdaniem przeciwników spalarni przy ul. Pogorskiej, proponowane zmiany umożliwią budowę zakładu pomiędzy dwoma osiedlami.

Z projektem zmian studium można zapoznać się od 26 stycznia tego roku, a swoje uwagi można zgłaszać do 16 lutego. Co ciekawe, jeśli zmiany w studium wejdą w życie, będą obowiązywały najpóźniej do końca 2025 roku, gdyż zgodnie z ustawą przyjętą na jesień zeszłego roku, w całej Polsce dotychczasowe studium trzeba będzie zastąpić „planem ogólnym gminy”.

Czym jest studium? To strategiczny dla gminy dokument, który ogólnie określa politykę przestrzenną na całym jej obszarze. Nie jest aktem prawa miejscowego w przeciwieństwie do planów zagospodarowania przestrzennego, w których dokładnie określa się przeznaczenie terenu i na podstawie których wydaje się tzw. „wuzetki” (warunki zabudowy) umożliwiające realizację danej inwestycji. Plany dotyczą poszczególnych fragmentów i nie mogą być niezgodne ze studium dla całej gminy. Dlatego też zapisy „kierunkowe” zawarte w studium są dla mieszkańców istotne – bo to na ich podstawie urzędnicy i planiści mogą proponować przeznaczenie danego terenu w konkretnych celach i zapisywać to w bardziej szczegółowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja spalarni budzi sprzeciw

Kontrowersje części mieszkańców budzi propozycja zmian studium na jednym z 4 zmienianych obszarów. Chodzi o fragment pomiędzy ul. Pogorską a ul. Nowakowskiego w Chrzanowie. W części tego terenu znajduje się elektrociepłownia Veolii Południe, która od pewnego czasu prowadzi działania zmierzające do budowy spalarni, przekształcającej pre-RDF w energię cieplną. Przeciwko powstaniu inwestycji w tym miejscu protestują mieszkańcy bezpośrednio sąsiadujących z nią osiedli Stella i Młodości.

Do protestujących dołączyli działacze z oświęcimskiego Towarzystwa na Rzecz Ziemi, którzy w całej Polsce prowadzą działania na rzecz blokady budowy spalarni w naszym kraju. O administracyjnych próbach zablokowania inwestycji francuskiej spółki w Chrzanowie pisaliśmy już kilkukrotnie:

Zmiany w studium

W ramach proponowanych przez urząd zmian, tereny dotychczas przeznaczone na infrastrukturę techniczną w okolicach ciepłowni zmienione zostaną na tereny aktywności gospodarczej. Warto jednak dodać, że w tym samym fragmencie miasta znajduje się już prywatna firma wynajmująca sprzęt budowlany, a zmieniany fragment w dużej części obejmuje dotąd niezagospodarowany plac. W dalszej części konsultowanego dokumentu czytamy o możliwości budowy na terenie całego zmienianego obszaru „budynków kubaturowych”, które mogą być zarówno wielkimi halami garażowymi, jak i infrastrukturą spalarni.

W dokumencie nie pojawia się żadna bezpośrednia wzmianka o możliwości budowy spalarni przy ul. Pogorskiej. Takie zapisy jednak mogą pojawić się w planie zagospodarowania przestrzennego stworzonym na podstawie studium. Warto dodać, że taki plan opracowywany jest w urzędzie dla tego obszaru (nie został jeszcze opublikowany ani poddany konsultacjom). Ewentualne uchwalenie przez radnych planu z możliwością powstania spalarni przy ul. Pogorskiej znacznie ułatwiłyby formalno-prawne działania Veolii, zmierzające do budowy Zakładu Odzysku Energii.

Takiego scenariusza obawiają się protestujący przeciwko spalarni pomiędzy dwoma osiedlami mieszkańcy osiedli Stella i Młodości, którzy na profilu „NIE dla spalarni w Chrzanowie” zachęcają do udziału w poniedziałkowym spotkaniu.

Czas do 8 marca

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie (Al. Henryka 20), w pokoju nr 72 w godzinach pracy urzędu. Jest on dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej [TUTAJ].

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium i informacjami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, w sali nr 26, o godz. 15:30.

Swoje uwagi można zgłaszać również na piśmie:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20 w pok. nr 1 (Dziennik Podawczy);
  • przez operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów;
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • zwykłą pocztą elektroniczną na adres: anna.skrzyniarz@chrzanow.pl

do 8 marca 2024 r.

Nad ostateczną formą nowelizacji studium oraz przyjęcia lub odrzucenia uwag mieszkańców głosować będą radni.

(Fot. Fragment mapy stanowiącej załącznik do dokumentacji nowelizującej studium)

About Author

Redakcja